Piotr Dynarski+48 724 576 567piotrdynarski [at] gmail.com